2015-06-22

АЕЦ Козлодуй обявява летни стажантски позиции

 

header_01.jpg

 

Краен срок: 26 юни 2015

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД обявява 30 свободни стажантски позиции за студенти.Изисквания към кандидатите:
1. Да имат завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50 по някоя от изброените специалности
2. Да владеят чужд език.
3. Да имат компютърна грамотност.
4. Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Начин за кандидатстване и необходими документи:
1. Молба по образец.
2. Автобиография по образец.
3. Уверение с успех от последно завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студента.


Документи се приемат в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или на
имейл: aec_podbor@npp.bg  
Избраните стажанти ще бъдат уведомени лично по телефон до 03 юли 2015 г.
Условия за провеждане на стажа:
Продължителност – четири работни седмици, в периода от 20 юли до 14 август 2015 година.
В периода на стажа студентите разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите представят презентации по разработения проект.
Стажът е платен, с възможност за ползване на служебните автобуси, срещу закупена от стажанта карта.
Преди започване на стажа студентите са длъжни да се явят на медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Подробности и формуляри за кандидатстване  http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=careers&p1=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход