2015-09-08

Европейската комисия търси експерти за участие в структурния диалог

 

trukturen dialog.png

 

Срок: 14 септември 2015 г.


Европейската комисия търси организации, които да се присъединят към структурния диалог в Експертната група на партньорите по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Експертната група към момента се състои от 52 организации-членки и 2 организации-наблюдатели, избрани след публична обява през 2014 г. Максималният брой на организациите-членки е 60. Целта на настоящата обява е допълване на състава на Експертната група до 60 организации. Конкурсът е насочен към чадърни организации, действащи на европйско равнище и представляващи партньори от страните-членки, т.е.:
- сдружения, представляващи регионални, местни, градски и други публични власти;
- икономически и социални партньори;
- органи, представляващи гражданското общество, като партньори в сферата на околната среда, неправителствени организации, органи, отговорни за популяризиране на социалното включване, равенството на половете и недискриминацията;
- кандидатите е необходимо да са учредени преди 31.12.2014 г. и да бъдат регистрирани в Регистъра за прозрачност.

Подробности: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход