2015-09-25

Голямото завръщане

11954550_1069007936443181_7689073681724265971_n.jpg

 

Уважаеми автори"Художници на българската природа",                                                през месец ноември ще бъде представена изложба - "Голямото завръщане", посветена на животните и растенията, които са обект на дейности по връщането им в природата в България. Събитието ще съпътства Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове, организирана от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани. Основна цел на изложбата ще бъде представянето на завръщащите се у нас растения и животни, както и на художниците, вдъхновени от българската природата. Чрез нея организаторите още веднъж ще покажат важната роля на изкуството в популяризирането и опазването на редките видове и тяхната естествена среда. Цветни репродукции на творбите от изложбата, както и информация за авторите и рисуваните от тях видове ще бъдат публикувани в каталог.
С оглед на това ще се даде възможност за участие на по-голям брой творци в изложбата и нейната кауза.  Част от участващите творби ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Селекцията ще бъде осъществена от жури в състав: Георги Пчеларов, Деница Пенева, Асен Игнатов и Христина Грозданова.
Освен това участващите в конкурса работи ще бъдат качени на страницата на групата "Художници на българската природа". Авторът на творбата събрала най-голям брой харесвания също ще получи възможността да участва в изложбата.

Изисквания за участие в конкурса "Голямото завръщане":
1. Участие в конкурса могат да вземат оригинални творби, като всеки автор може да участва с до три такива.
2. Предложените творби трябва да представят един или няколко вида обект на бъдещи или настоящи реинтродукции в България. Списъкът на видовете е публикуван в настоящия файл.
3. Минималният формат на представените работи е А4.
4. Няма ограничение за стиловите похвати и приложените техники на творбите. Единственото задължително изискване за участие в конкурса е присъствието и разпознаваемото представяне на един или повече от посочените в списъка видове.
5. Авторите на избраните творби ще получат възможността да участват с тях в изложбата и каталога.
6. Участващите творби трябва да бъдат изпратени на конкурсната поща до 15.10.2015 във формат JPG и резолюция от минимум 300 dpi, както и имейл и телефон за обратна връзка с авторите.
naturartbg@abv.bg
7. Обявяването на резултатите ще се случи една седмица след края на конкурса, като представител на журито ще се свърже с финалистите за уточняване на детайлите за участие в изложбата. Победителите ще трябва да предоставят своите сканирани работи, както и кратка информация за себе си, работата си и конкретните произведения, за да бъдат включени в каталога на изложбата.


Видове - обекти на настоящи и бъдещи реинтродукции и рестокинг в България
І. Фауна
Риби
1. Чига (Acipenser ruthenus)
2. Моруна (Husо huso)
3. Руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii)
4. Главоч (Cottus gobio)
Земноводни и влечуги
1. Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
2. Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Птици
1. Белоглав лешояд (Gyps fulvus)
2. Египетски лешояд (Neophron percnopterus)
3. Черен лешояд (Aegipius monachus)
4. Брадат лешояд (Gypaetus barbatus)
5. Белошипа ветрушка (Falco naumanni)
Бозайници
1. Дива коза (Rupicapra rupicapra)
2. Лалугер (Spermophilus citellus)
3. Зубър (Bison bonasus)
4. Тарпан/евразийски див кон/ - (Equus ferus ferus)
5. Елен - лопатар (Dama dama)
Безгръбначни животни
1. Речни раци (Astacus astacus, Austropotamobius torrentium)
ІI. Флора
Блатна перушина (Hottonia palustris)
Хипурис (Hippuris vulgaris)
Блатно кокиче (Leucojum aestivum)
Ниска теменуга (Viola pumila)
Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides)
Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa)
Бяла водна лилия/роза (Nymphea alba)
Жълта водна лилия/роза (Nuphar luteum)
Джулюн/дяволски орех (Trapa natans)
Четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia)
Алоевиден стратиотес (Stratiotes aloeides)
Панчичева пищялка (Angelica pancicii)
Рилски ревен (Rheum raponticum)
Рилска иглика (Primula deorum)
Тис (Taxus baccata)
Росянка (Drosera rotundifolia)
Водна детелина (Menianthes trifoliata)
Странджанска/Кавказка боровинка (Vaccinium artcostaphylos)
Колхидски джел (Ilex colchica)

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход