2015-03-30

ЕС организира конкурс за свободни администраторски позиции

 

razpredelqt-2-4-mlrd-lv-po-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi-35850.jpg

 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание с тестове с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения, в който ще бъдат вписани имената на 149 успешно издържали конкурса кандидати и от който институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като "администратори " (функционална група AD)

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за които работят.
AD 5 е степента, на която повечето лица с висше образование и млади специалисти започват кариерата си на администратори в европейските институции.
Задължения:
1. формулиране на политики;
2. оперативно изпълнение;
3. управление на ресурси.
Условия за кандидатстване:
Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на ВСИЧКИ условия, посочени по-долу:
— Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС
— Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба
— Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения
Краен срок за регистрация: 21 април 2015 г. в 12 ч. (на обяд), брюкселско време.

Подробна информация

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_092_A_0001

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход