2015-01-20

Търсят организатор за социални услуги

 

rabota.jpg

 

Срок: 30 Януари 2015

 

Във връзка с реализиране на проект BG051PO001-5.2.12-0056-C0001 „Шанс за децата – разкриване на 13 „Центрове за настаняване от семеен тип” за деца и младежи, 2 „Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се набира персонал:

Организатор за  социалните услуги, намиращи се в районите Овча купел, Сердика и Надежда.

Основните задължения на организатора се припокриват с тези на длъжността детегледач/ка - да задоволява ежедневните потребности на децата/младежите – в.т.ч. осигуряването на безопасна и сигурна, максимално близка до семейната среда, хранене, лична хигиена, общуване, подпомагане във всички  ежедневни дейности, стимулиране на децата/младежите за развиване на техния потенциал. Придружава децата до дневни центрове, специализирани учебни заведения и други услуги в общността; при необходимост придружава децата по време на болничен престой. Участва в приготвяне на храната на децата и почистването на помещенията.

В допълнение организаторът отговаря за организацията на доставката на хранителни продукти, консумативи и материали за функционирането на услугата. Организаторите ще подпомагат работата на екипа относно спазването на дневния режим на децата.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование средно;
• Професионален опит – не се изисква;
• Умения за работа с компютър;
•Допълнителни умения – организаторски, социални, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип;

Възнаграждение и работно време:
За длъжност Организатор – основна работна заплата по трудово правоотношение в размер на 500 лв., пълно работно време – 8 часа при 5 дневна работна седмица;

Условия:Одобрените кандидати се назначават на срочен трудов договор (до 30.09.2015г.), със срок на изпитване. След изтичане на срока на договора има възможност за продължаване  след преминаването на услугите от проектно финансиране към финансиране като делегирани от държавата дейности.

Кандидатстването става чрез подаване на набор от документи на място в Дирекция «Социални дейности» при Столична община, адрес: гр. София, бул. «Кн. Мария Луиза» 88, ет. 5, всеки работен ден от 9 до 17 часа в срок до 30.01.2015г. Комплектът документи включва заявление по образец, автобиография по образец и копие на документи удостоверяващи трудовия опит на кандидата (ако има такъв).


Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход