2015-07-06

Открита е процедура за подбор на проекти по „АКТИВНИ“

 

6271.jpg

 

Краен срок за представяне на предложенията:  31.08.2015 г. 23:59 часа

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”.

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, както и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Допустими кандидати са неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; социални партньори; общини и райони на общини, работодатели.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и Инициативата за младежка заетост, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 26 000 000 лв.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение и активиране за включването им на пазара на труда.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/

Пълен комплект документи и насоките за кандидатстване : http://www.eufunds.bg/bg/page/1087

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход