2015-07-09

Обявена е процедура за подбор на проекти „Ново работно място 2015“

 

6271.jpg

 

Краен срок: 14 септември 2015 г. 23:59 ч. 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″.
Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);
4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.

Виж подробности на: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7088

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход