2015-03-05

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството

 

zx500y290_2002779.jpg

 

 

Срок за кандидатстване: до 31 Март 2015

Основната цел на поканата за представяне на предложения е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите от нарушенията, с участието на заинтересовани страни, мултипликатори, медии и насърчаване на междуличностните контакти.

Конкретните цели на настоящата покана за представяне на предложения са да бъдат запознати гражданите на ЕС с интелектуалната собственост и ползата от нея, както и да бъдат информирани относно фалшифицирането и пиратството, да се покаже на гражданите на ЕС какво въздействие оказва интелектуалната собственост върху ежедневния им живот, да се разрушат митовете и да се промени манталитетът им по отношение на ИС и по-специално на фалшифицирането и пиратството.

Допустими кандидати
Юридически лица, публични или частни, регистрирани в една от 28-те държави членки, които могат да представят доказателство от своята държава на регистрация, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко две години.

 • организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • университет, фондация и др.


Критерии за допустимост

 • Максималната продължителност е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни месеца.
 • Специфични сектори или теми, с които трябва да са свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.
 • Дейностите трябва да се извършват в една или повече от следните държави: 28-те държави членки на ЕС.


Допустими дейности

 • дейности на медии или социални медии;
 • производство и разпространяване на аудио-визуални материали, публикации, електронни комуникации;
 • организация на събития, панаири, изложения, учебни дейности и др.;
 • информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки програми, викторини, музикални програми);
 • базирани в интернет инструменти, дейности, решения и др.


Финансиране

 • Общ бюджет – 500 000 евро
 • Финансовото участие от страна на ОНIМ не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи, посочена от кандидата, и трябва да бъде между 15 000 евро и 50 000 евро.


Повече информация можете да намерите на

http://zafondovete.eu/calls/the-value-of-intellectual-property-and-the-damages-of-counterfeiting-and-piracy/


Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход