2015-07-08

Отворено общество  обяви конкурс за авторски научни разработки на млади юристи

 

open.jpg

 

Краен срок: 23 септември 2015 г.

Във връзка с отбелязване на 800 години от подписването на Великата Харта на свободите (Магна Харта) Правна програма на Институт „Отворено общество – София“ организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата „Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година“.
Разработките в конкурса могат да разглеждат и по-конкретен проблем в рамките на общо обявената тема като например: Магна Харта и понятието за върховенство на правото; Магна Харта и възникването на английския парламентаризъм; Магна Харта и правната защита на основните права; местното самоуправление в Западна Европа от времето на Магна Харта; правно положение на жените по времето на Магна Харта; паралели между Магна Харта и други средновековни източници на правото; паралели между Магна Харта и аспекти на американския конституционализъм и др.
Разработките трябва да бъдат написани на български език, във формат Microsoft Word, с номерирани страници; да не са публикувани към момента и да не са представени за публикуване другаде; да са в обем до 20 стандартни страници (36 000 знака).
Състезанието се провежда в две отделни категории:
1. Конкурс за реферати В конкурса за реферати могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши учебни заведения и на висши учебни заведения от държавите членки на Европейския съюз.
На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 800 лв., втора награда – 600 лв., трета награда – 400 лв.
2. Конкурс за научни статии В конкурса за научни статии могат да участват юристи на възраст до 40 г., които се занимават с научна, изследователска и/или преподавателска дейност към Българската академия на науките, висше учебно заведение в България или държавите членки на Европейския съюз или към българска организация с нестопанска цел.
На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 1 200 лв., втора награда – 1 000 лв., трета награда – 800 лв.

 

Подробности на

http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=682

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход