2014-12-03

Набират  проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво

 

zx500y290_2002779.jpg

 

Краен срок: 15 декември 2014 г.

Националното координационно звено в качеството си на Оператор по Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН) по изпълнението на Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) – 2009 – 2014 г., обявява покана за набиране на предложения в следните две тематични области:

Приоритет 1: Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и

организираната престъпност, деца и младежи в риск (бюджетни средства: 120 000 евро).

Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (бюджетни средства: 100 000 евро).

Размерът на гранта на един проект е от 5000 до 30 000 евро.

Не се изисква съфинансиране.

Проектите следва да приключат до 31 октомври 2016 г.

Повече информация на http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/bilateral-fund/1.html

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход