2015-01-23

Финансова подкрепа за мобилност на творци и артисти

 

.jpg

 

Краен срок: 25 февруари 2015 г.

Финансираща програма: "Творческа Европа" (2014—2020 г.), Подпрограма "Култура".
Изпълнителна агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия; Покана за представяне на предложения EACEA 47/2014: Европейски платформи
Общ бюджет: Бюджет за 2015 г. по настоящата покана - около 3 400 000 евро.
Размер на безвъзмездната помощ:
Годишният размер на безвъзмездните средства, отпуснати по рамковото споразумение за партньорство, не може да надвишава 500 000 евро.
Размерът на безвъзмездните средства, за които се кандидатства, не може да надвишава 80 % от допустимия годишен бюджет

Допълнителна информация   https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход