2014-12-11

Финансиране от Фонда за демокрация на ООН

 

OON.jpg

 

Срок за кандидатстване: 31.12.2014

Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) подкрепя проекти, които укрепват гласа на гражданското общество, насърчават човешките права и насърчават участието на всички групи в демократичните процеси. Това е единственият орган на ООН, чиято основна цел е подкрепа на демокрацията чрез овластяване на гражданското общество.

 

Допустими кандидати

Организации на гражданското общество и неправителствени организации, ангажирани в насърчаването на демокрацията, които се очаква да получат голяма част от финансирането;

Независими и конституционни органи, включително изборни комисии, институцията Омбудсман, националните институции по правата на човека и други независими управителни органи, относно проектни предложения за улесняване включването на гласа на гражданското общество.

Глобални и регионални междуправителствени държавни органи, организации и асоциации, различни от Организацията на обединените нации, за представяне на предложения за проекти, засилващи гласа на гражданското общество.

 

Допустими дейности 

Общностно развитие

Правова държава и права на човека

Инструменти за демократизация

Участие на жените в политическия и икономическия живот

Предоставяне на права на младежта

Медии

 

Продължителност на проектите 

 2 години

 

Финансиране

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 100 000 долара

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 300 000 долара

 

Подробности на: http://zafondovete.eu/calls/the-united-nations-democracy-fund/ 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход